1. NRW
  2. Burscheid & Region

MUndart Alle drei sind krank, was tun?

MUndart Alle drei sind krank, was tun?

MUndart Alle drei sind krank, was tun?

En joodes nöües Jo´ehr wünsch ich üch allen! Wat m´r jannit jenuch hann kann, is : Jesongdheet. Zickdem m´r Chreesdaachsferien hannt, sinn m´r krank. De Leo hätt am 21. 12. aanjefangen, ich kreed am Hilijen O´evend en Hoosten un mingen Mann maaden dann ab zwedden Chreesdaach uch mit.

MUndart Alle drei sind krank, was tun?

Alle drej ko´emen m´r uss dem Hoosten nit russ, de Leo haad en Schnuppen un hüüren ko´en hä uch janz schlä´ert. Mingen Mann haad richtich de Jrippe. Et joov en paa Daach, do ko´em de Leo jannit uss dem Schlo´efanzuch. „ So ist es viel gemütlicher, Mama!“, sääden hä morjens fü´mech. Is jo uch ens ejal, wenn m´r bluus in de Bude römrötschen kann, kinnen Besöök kritt un uch an jet frische Luft schnappen nit ze denken is, willdat et bluus am Räänen is- wat sach ich räänen, dat is doch jewaltich ungerdriwwen- et kütt doch wie uss Kübeln runger. Fü´ alle Finster klatscht dä Rään, baal kann ich et nit mih mitdunn. Do wü´erd m´r jo doll im Kopp. Ejentlich is et jood, dat m´r nit russ jonn künnen. Äwwer wat maad m´rden janzen Daach, alle drej Doheemen, alle drej krank Doheemen? Spillen!

Süss jonn dem Leo jo nit de Ideen uss, öm stondenlang mit singen Autos, oder mit Playmobil, oder wer weeß wometten ze spillen- äwwer dismo´el wo´er et angersch. Uch hä hätt sich immer widder tüscherdurch upp et Sofa jeleecht, oder uch ens in et Bett. Jood, dat et Chreeskeng dat een oder angere nöüe Spill jebrä´ert hätt.

Wat mir de letzten zwej Wächen jespillt hann, is wirklich herrlich. Monopoly, Kniffel, Qwirkel, Mikado, UNO, SkipBo, oder uch ens eefach: Mensch ärjer Dich nit. Vam Nele kennt hä : Spiel des Lebens. Wat m´r jraad uppfällt is, dat m´r jo uch: Spill des Lä´erwens saaren kann. Dat hannt m´r nit, (noch nit) drömswillen hann ich ens in de No´ehrberschaft jefroocht, un m´r sinn uch fündich wu´erden. Su haaden m´r uch dat noch im Wonnzimmer lijjen. Willdat m´r su dückes spillen, rüümen m´r dat uch nit immer alles widder fott. Mi´erschtens sitzen m´r alle up de Ä´ed- jeder hätt en Kissen unger dem Hengerschten, un de Leo sitzt upp singem Scho´efsfell, wat en alt in singem Kengerwaaren warm jehaalen hätt.

In de Ferien hannt m´r mit Schullsachen machen eejentlich noch nüx am Jang, äwwer dat, wat m´r alles ze rechnen haaden, wo´er jo baal mih, wie Schullarbeeden machen. Dat Spill des Lä´erwens is uch herrlich, ich muß saaren, dat ich dat noch nie vürher jespillt hann. Dat is su, wie et im Lä´erwen is, m´r kritt Jä´eld fü´de Arbeet, muß Miete zahlen, uch angere Sachen kummen dotüscher, die bezahlt werden mössen. De Leo hätt sich dückes jewondert: Koom haad hä Jä´eld, wo´er et uch widder fott. Ich hann em jesääd, dat hä sich jo alt ens do draan jewännen kann, denn su is et jo bej de mi´erschten van uss allen. Mingen Mann un ich mo´eten dückes jrinsen, wenn hä widder am küümen wo´er, dat et Jä´eld alt widder fott wo´er. Ich sach: „Leo, ich hann uch noch en Keng, wat ens en Iis, oder jet Sö´eßes tüscherdurch hann will, sei fruh, dat de dat nit uch noch ze bezahlen häss!“ Bis dohin is jo noch jet Zick, öm mit Spilljä´eld ze üüben.

Dann wo´er jo uch noch de Dart WM im Fernseh. Ich muß saaren, dat dat uch wirlich spannend wo´er- un wenn m´r krank om Sofa lütt, besüüd m´r sich uch dat een oder anger im TV. Im Kengerzemmer hannt m´r uch en Dartschiew an de Wang hangen. Uch do hannt m´r dückes en Spill jemaad. Ich jlööw de Leo wü´erd ins Kommentator- alles, wat m´r maaden, wu´erden fachjerecht kommentiert. Nit Klaus, Leo un Britta hannt de Pfeile jeworfen, sondern de führenden in de WM wo´eren bej uss Zeheemen ze Jast. Sing Stimmchen krächzend un heeser wie süüs jet, äwwer et Schnüßchen stund nit still- herrlich!

Un wat jlööwt ihr, wie hä dat kann, als wenn hä alt Jo´ehr un Daach Meester an de Dartschiew is. Äwwer uch ich haad Jlöck un ming Männer hannt nit schlä´ert jestaunt, dat uch ich dückes de Jewinner wo´er. Dat ich eefach druppjehaalen hann un dobej Jlöck haad, bruch ich jo nit verzällen.

Spillen hätt janz vill mit Jlück ze dunn, uch verlieren muß m´r als Keng i´ersch ins lieren. Dat is nit immer eefach, äwwer dat janze Lä´erwen is doch irjendwie en Spill : dä een hät Jlöck, da anger nit. Wichtich is, dat m´r los lüppt öm sing Lä´erwen ze läwwen, un nit, dat m´r üwwer „LOS“ kütt. !!! Drömswillen: Spillt noch ens jett!! Un wenn et bluus „Schwatzer Pitter“ is, dat maad Spaß un uch dänn hätt alt jeder van uss ins im richtijen Lä´erwen jetrocken! BK