Mar bluoß Ieene

Auf ein neues gutes Jahr 2011

Nou es dat Jooehr och all wier jeluope. Ech sägg jooe ömmer: nix jieeht suo flott öm als wie dän Tiet. Schniee häm w’r jooe en et alde Jooehr satt on jenoch jeschöppt, nou mot et och ens joot sieen. Ech häb all Schwiele an de Häng on Löeker en de Schuhn van all dat Salt. Ech bön bluoß fruoh satt, dat ech mech be all dä Frües on dat Ies op de Strooete net op de Schnuut jeleit häb. Männije Lüh häbben sech dobee jooe bald dän Hals jebrooeke.

Dä Nilkes Jull zum Beispiel, dä hät sech op Hellijen Ooewend nooe de Chressmett akrat vür de Kirk langeweägs op dän Hengerschde jesatte. Dat wooer äwer die aal Klömpkes en Schold. Als die däm van henge tureep: „Frohe Weihnachten Herr Nilkes!“ dredde sech Jull eröm, mejk en Pirouette on „paaf“ looeg hä meddsen op die Schlinderbahn. Möt sin lange Quante säbelde hä noch drei Wiever möt öm, die en dä Weäg stonge. Äwer, et ens noch ens joot jejange. Kinner haat jet jebrooeke, et jooev mar bluoß en paar blaue Flecke.

Ech wieet jooe net, ov Ihr op Chressmes och en de Mett wooert. Ech bön möt min Traut en Dionysius dren jewäss. Prima Mussik van Händel on Haydn häbben se dooe jemäckt, möt Zimm, Tröte on Jeije. Och dä Chor on de Solisten häbben fein jesonge. Äwer, wat mech net jefalle hät, dat leep an dä Altar av. Dooe haat dech dä Pastuor be die feierliche Mess doch tatsächlich mar bluoß ieene Messdiener öm sech eröm. Dat mot m’r sech ens vürstelle. En de Krieewelsche Haupskirk, die nou en janz nöi Tureldaak booeven drop hät, wooer die Chressmett rappelsvoll, wie sech dat jehüert. On dann stong mar bluoß ieene püemelije Messdiener neäwen dä Pastur an dä Altar! Also, et mödde jooe net jrad niejenondörtig sieen, wie be dä Pastur Zorn en Thomas Morus, äwer stöcker vier bes seäs Messdiener kann m’r op Hellijen Ooewend en de Chressmett van Dionysius doch wahl verlange. Wenn dat suo wieer jieeht, dann werde de Messdiener noch onger Artenschutz jestellt on op de ruode List jesatte. Wuo et vandaag mar bluoß noch ieene Pastuor für drei off vier Kirke jövvt, es wahl klooer, dat dä sech net och noch selvs möt de Messdiener befasse kann. Äwer et mot doch en jede Jemeinde möjelich sieen, jieemes tu fenge, dä sech öm die Jonges on Mädches für dä Altardienst kömmere dieet. Suo jieemes hät dä Zorn op de Kempener Allee doch och. Joot, et mot jooe net jrad enne Bundeswehr-Offizier sieen; enne engagierte Zivilist soll dat wahl och könne.

Äwer wat soll ech mech opreje — ens jet angersch. Wat halt‘ Ihr dann van ossere KEV? Die Böersch send ärg joot drop, wat. Be et letzde Heimspieel jeäje de DEG wooer ech och dobee. Dä KönigPalast wooer utverkoot. Dat jooev en Atmosphäre wie en alten Zeiten. Na joot, osser Jonges häbbe mar bluoß een Pünkske jehollt, äwer et fällde dänne och mar bluoß een Törke. Jenau wie en Kölle jeäjen die Eishockey-Hirringe: een Törke tuwennig on mar bluoß ieene Punkt mötjebreit. Äwer dann en Hamburg, dat letzde Spieel en et alde Jooehr: jewonne, wenn och möt mar bluoß een Törke miehr.

Dat nöie Jooehr hät dann jooe och wier prima aanjefange möt üewer seäsdusend Fans, die sech dä KEV-Sieg op de Westparkstrooet jeäje Nürnberg bekieeken häbbe. Jonges, suo kann et wier jooehn! Be de Playoff-Spieele soll die Bud wahl döcker wier rappelsvoll sieen. Dann halde die Anti-KönigPalast-Knötterer velletz ens endlich de Schnuut. On wenn osser Cracks dann en jedes Spieel och mar bluoß wier een Törke miehr als wie die Angere schete, soll et mech reit sieen.